• 사람얼굴아이콘
  • Welcome Student

No database selected

select * from DT004BS
No database selected

select * from DT004BS
No database selected

SELECT DT201.*, DT301.* FROM DT201DB DT201 INNER JOIN DT301DB DT301 ON DT301.DT301_00 = DT201.DT301_00 where DT201_05 = ''
Đăng ký bảo hiểm
Điều kiện để đăng ký
hộ chiếu họ tên bằng tiếng anh
ngày tháng năm sinh
giới tính
số chứng minh thư nước ngoài
-
số hoocj chiếu
*hết hạn hộ chiếu
Thông tin cơ bản
thời gian bảo hiểm

số thẻ sinh viên
quá trình
quốc tịch
địa chỉ email @
ố điện thoại hàn quốc - -
số tài khoản ngân hang
Thông báo bắt buộc
đắng ký bảo hiểm bạn đến bệnh viện lần nào chưa
nếu có bạn bị đau ở đâu và đã đến bệnh viên nào rồi?

Tất cả các hồ sơ y tế, bảo hiểm không phải có bồi thường.

Bạn có một căn bệnh của quá khứ?
Bạn có bất cứ bệnh tật?

chú ý bạn bị bệnh nặng từ trước tới nay thì không được bồi thường

đắng ký cá nhân cho thỏa thuận xử lý đăng ký (tín dụng) đồng ý thông tin
mật khẩu Xác nhận mật khẩu
* Vui lòng nhập 6 chữ số bí mật trở lên
등록
취소